นโยบายการใช้คุกกี้

WOLF by TechCons Biz

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด อาจมีการใช้คุกกี้บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บบราว์เซอร์ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลต่าง ๆ เช่น วัน เวลา เว็บไซต์ที่เข้าชม เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน โดยเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ทำอะไร

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ทางบริษัทฯ สามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น โดยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

-Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจาท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทาการปิดเว็บบราว์เซอร์

-Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ จดจาท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติการเข้าใช้เว็บไซต์ หรือใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น วันและเวลาที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือหน้าเว็บเพจต่าง ๆ ประเภทการสืบค้น โดยบริษัทฯ มีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะนาข้อมูลที่คุกกี้ที่ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยใช้ Google Analytics เพื่อปรังปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ เท่านั้น

วิธีจัดการคุกกี้

ท่านสามารถตั้งค่าการทำงานคุกกี้ของท่านได้ โดยการตั้งค่าที่บราว์เซอร์ของท่าน โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.aboutcookies.org ทั้งนี้ บริการบางอย่างบนเว็บไซด์จาเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านเลือกปิดการทำงานของคุกกี้ อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้งานบางส่วนบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทาให้ไม่สามารถใช้งานเป็นปกติได้

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีโอจากโซเชียลมีเดียอื่น เช่น You tube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกาหนดการตั้งคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนาให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้เพื่อความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยบริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์นี้

การติดต่อกับบริษัทฯ

ที่อยู่ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด

เลขที่ 163 อาคาร ไทยสมุทร ห้องเลขที่ 17GH ชั้นที่ 17 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ Tel:  02-634-4409  E- mail info@techconsbiz.com

ดาวน์โหลดเอกสาร. นโยบายการใช้คุกกี้