Wolf ISO

ซอฟต์แวร์ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกพัฒนาโดยผู้ เชี่ยวชาญด้าน ISO เพื่อควบคุมการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้งานง่าย ประหยัด เวลา ลดการใช้กระดาษ (Paperless) โดยการทำงานจะอยู่บน Cloud Technology ของ Microsoft WOLF ISO ได้ผ่านการพิสูจน์จากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่ไว้ใจในการให้บริการของเรา

KEY BENEFITS

SAFETY


ปลอดภัยด้วยระบบ Security
บน Cloud ของ Microsoft

FLEXIBLE

 
ยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ของแบบฟอร์มตามที่คุณต้อง

EXTENSIVE


 ออกแบบ และพัฒนาให้ครอบคลุม
ข้อกำหนดของ ISO มาตรฐานต่างๆ

Key Features

DEMO

PRICE

STANDARD

(Subscription)

500฿

1 User / Month

ENTERPRISE

(Subscription)

CALl

Contact Form

    Contact Information