WOLF Consult

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณเข้าสู่กระบวนการทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless) โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบ Workflow ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี ในการให้บริการแก่องค์กรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

WOLF EXPERTISE

We are Specialized in Planning, Designing
and Implementing Paperless Solutions

Business Process Management

ออกแบบ ติดตั้งระบบ Business Process Management หรือ ระบบ Workflow โดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ในการส่งมอบระบบ Workflow มามากกว่า 50 ระบบ ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ

Highlight Solutions

Document Management System

ออกแบบ และติดตั้งระบบ Document Management System โดยใช้เทคโนโลยีของ Microsoft

Highlight Solutions

OUR PROJECTs

PURCHASING

finance

quality management

product management

service

admin

it

legal

safety

sale

hr

public relation

Contact Form

  Contact Information

  Contact Form

   Contact Information

   Contact Form

    Contact Information