อยากพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน แนวคิด ESG คือคำตอบ!

9 พฤศจิกายน 2023
แนวคิด ESG คืออะไร

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมหลาย ๆ อย่างในปัจจุบัน คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจเริ่มหันมาใส่ใจความเป็นไปรอบตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะมอบผลประโยชน์คืนกลับสู่สังคม ทำให้สามารถพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการใส่ใจในด้านต่าง ๆ ของสังคมส่วนรวมได้พร้อมกัน และแนวคิด ESG ก็คือแนวคิดที่กำลังได้รับความนิยมในการสร้างรากฐานการลงทุนอย่างยั่งยืน ที่องค์กรชั้นนำหลาย ๆ แห่งได้นำมาปรับใช้ 

แล้วแนวคิด ESG คืออะไร มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านใดบ้าง รวมถึงมีข้อดีต่อองค์กรและพนักงานอย่างไร มาหาคำตอบไปพร้อมกันได้ในบทความนี้

แนวคิด ESG คืออะไร ให้ความสำคัญกับด้านใดบ้าง?

ESG คือแนวคิดในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ เป็นการพลิกโฉมหน้าของวงการธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิง เพราะแนวคิดนี้ เป็นแนวคิดที่ไม่ได้มุ่งหวังแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

แนวคิด ESG เริ่มเป็นที่สนใจของเหล่าผู้ประกอบการและนักลงทุนตั้งแต่ช่วงปี 1960 เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้หลาย ๆ ธุรกิจประสบความสำเร็จ และในปี 2004 แนวคิดนี้ก็ถูกกล่าวถึงในรายงานหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบของสหประชาชาติหรือ United Nation’s Principles for Responsible Investment :PRI ภายใต้หัวข้อ ‘Who Cares Wins’ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุนเงินทุน ก่อนจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นเทรนด์ที่องค์กรยุคใหม่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยแนวคิดนี้ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ E – Environmental (สิ่งแวดล้อม), S – Social (สังคม), G – Governance (บรรษัทภิบาล) ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ มีความหมายดังนี้

E – Environmental

เป็นการให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัท เช่น นโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้กระดาษและพลังงานอื่น ๆ เป็นต้น

S – Social

หลักเกณฑ์ด้าน Social จะโฟกัสไปที่การบริหารความสัมพันธ์และการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน หุ้นส่วน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ

G- Governance

หมายถึงหลักบรรษัทภิบาล เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิภาพการกำกับดูแลขององค์กร ซึ่งหัวใจสำคัญของ Governance ในแนวคิด ESG คือ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้ และการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของการส่งเสริมแนวคิด ESG ในองค์กร

ได้รู้กันไปแล้วว่าแนวคิด ESG คืออะไร ลำดับถัดไป มารู้จักความสำคัญของการปลูกฝังและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามแนวคิดนี้กันดีกว่า

 • แนวคิดนี้จะช่วยดึงดูดลูกค้า นักลงทุน และบุคลากรที่มีความสามารถ ให้เข้ามาร่วมงานด้วย เนื่องจากแสดงให้เห็นถึงการมีจริยธรรมและจิตสาธารณะขององค์กร
 • การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมกับองค์กรและอยากร่วมงานด้วยนานขึ้น
 • แสดงให้เห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร 
 • เพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ดีขึ้นจากความไว้วางใจของลูกค้าและนักลงทุน
ยกระดับภาพลักษณ์องค์กรยุคใหม่ ESG คือคำตอบ

เทคนิคการใช้แนวคิด ESG ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้ที่ต้องการนำแนวคิด ESG ไปปรับใช้กับองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วย 5 กลยุทธ์นี้

 • กำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้แนวคิด ESG ให้ชัดเจนว่าต้องการทำเพื่ออะไร มุ่งเน้นไปที่หลักเกณฑ์ข้อไหนมากเป็นพิเศษ
 • สื่อสารกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติกับพนักงานในองค์กรและบุคคลภายนอกให้ชัดเจน
 • รับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกฝ่ายและทุก Generation เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ตอบโจทย์ครอบคลุมมากที่สุด
 • ประกาศนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริง วัดผลได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เกี่ยวข้อง
 • มีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ และรายงานผลงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อพัฒนาการทำงานต่อไป

ตัวอย่างระบบการทำงานภายใต้แนวคิด ESG

ปัจจุบัน แนวคิด ESG ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับระบบการทำงานมากมาย และสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำ ESG ไปปรับใช้กับองค์กร นี่คือตัวอย่างของระบบการทำงานภายใต้แนวคิดนี้ 

 • ระบบการทำงานเอกสารแบบ Paperless ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
 • ระบบสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการวางกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ดีต่อทั้งองค์กรและพนักงาน
 • ระบบบริหารงานอื่น ๆ ในองค์กร เช่น ระบบประเมินผลการดำเนินงาน ระบบการประหยัดไฟฟ้า และระบบที่ช่วยลดการทุจริตภายในองค์กร

เมื่อแนวคิด ESG คือจุดเปลี่ยนขององค์กรยุคใหม่ ส่งเสริมแนวคิดนี้และพลิกโฉมองค์กรของคุณให้ก้าวเข้าสู่องค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบองค์รวม เลือกใช้บริการ Wolf บริษัทผู้ให้บริการระบบจัดการเอกสารออนไลน์ เปลี่ยนระบบการจัดการเอกสารในองค์กรของคุณให้เป็นแบบ Paperless อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รองรับความต้องการของทุกองค์กร ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่อีเมล info@techconsbiz.com หรือโทร. 02-634-4409 

Related