WOLF’S KNOWLEDGE

ซอฟต์แวร์ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์

เปลี่ยนมาใช้ ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ เพื่อลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย ให้งานเอกสารเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับองค์กรของคุณ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาในอนาคต WOLF Approve ถูกพัฒนามาจากระบบ Business Process Management หรือระบบการจัดการเอกสารสำหรับองค์กร มาอยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ คืออะไร? และ ข้อดีของ ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ ประโยชน์ของการใช้งานระบบ WOLF Approve ตัวอย่างวิธีการใช้งานระบบ WOLF Approve ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ คืออะไร? ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ เป็นเพียงหนึ่งขั้นตอนของการจัดการงานเอกสาร ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากการอนุมัติงานในรูปแบบของกระดาษ แต่สำหรับ WOLF Approve เรียกได้ว่าเป็น ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ และการจัดการเอกสาร ในรูปแบบของPaperless รวมทั้งมีระบบ Workflow ที่คลอบคลุมการทำงานที่ต้องใช้เอกสารเป็นหลัก ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานด้านเอกสารทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารของฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายขาย เป็น […]

Business-Workflow-Process

แต่ละองค์กรต่างมี Process การทำงานที่แตกต่างกันออกไป แต่ในขณะเดียวกันบางองค์กรยังพบกับปัญหายุ่งยากในการดำเนินงาน หรือยังขาดประสิทธิภาพของงานเท่าที่ควรจะเป็น นั่นก็เพราะว่าเกิดจาก การทำงานที่ผิดพลาดไปจาก Process ที่กำหนดไว้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมองค์กรจึงควรมี Workflow ที่ดี เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งองค์กร ทำความเข้าใจ Workflow คืออะไร? ความสำคัญของ Business Process ภายในองค์กร ตัวอย่างของ Workflow ที่ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน เรามาเริ่มทำความเข้าใจกันก่อนว่า“Workflow” คืออะไร?  Workflow คือการที่คุณเริ่มกระทำ (action) อะไรบางอย่าง ที่ทำไปตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ หรือการวางแผนแนวคิด เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนั้นเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง เมื่อคุณสร้างแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน คุณก็จะสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบตามที่กำหนดไว้ได้ตามขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าสิ่งที่คุณกำลังจะทำยังไม่มี Action ใดใด นั่นหมายความว่ายังไม่มี Workflow เกิดขึ้น ซึ่งบางครั้ง “Workflow” ก็มีความหมายคล้ายกับ “กระบวนการ” (Process) ต่างกันที่ “Workflow” […]

3 คุณประโยชน์จาก WOLF Approve

หลายองค์กรกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital Transformation ถึงเวลาที่ตัวคุณเองต้องพร้อมปรับตัว

วันนี้พี่ WOLF จะมาบอกเคล็ดลับการเปลี่ยนวิธีทำงานแบบ New Normal ที่ได้ประสิทธิภาพ

WOLF’S NEWS

ซอฟต์แวร์ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์

เปลี่ยนมาใช้ ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ เพื่อลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย ให้งานเอกสารเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับองค์กรของคุณ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารได้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหาในอนาคต WOLF Approve ถูกพัฒนามาจากระบบ Business Process Management หรือระบบการจัดการเอกสารสำหรับองค์กร มาอยู่ในรูปแบบของซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้ใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ คืออะไร? และ ข้อดีของ ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ ประโยชน์ของการใช้งานระบบ WOLF Approve ตัวอย่างวิธีการใช้งานระบบ WOLF Approve ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ คืออะไร? ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่า ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ เป็นเพียงหนึ่งขั้นตอนของการจัดการงานเอกสาร ที่ถูกออกแบบมาเพื่อลดปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากการอนุมัติงานในรูปแบบของกระดาษ แต่สำหรับ WOLF Approve เรียกได้ว่าเป็น ‘ระบบอนุมัติเอกสารออนไลน์’ และการจัดการเอกสาร ในรูปแบบของPaperless รวมทั้งมีระบบ Workflow ที่คลอบคลุมการทำงานที่ต้องใช้เอกสารเป็นหลัก ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานด้านเอกสารทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารของฝ่ายบุคคล ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายขาย เป็น […]

Business-Workflow-Process

แต่ละองค์กรต่างมี Process การทำงานที่แตกต่างกันออกไป แต่ในขณะเดียวกันบางองค์กรยังพบกับปัญหายุ่งยากในการดำเนินงาน หรือยังขาดประสิทธิภาพของงานเท่าที่ควรจะเป็น นั่นก็เพราะว่าเกิดจาก การทำงานที่ผิดพลาดไปจาก Process ที่กำหนดไว้ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมองค์กรจึงควรมี Workflow ที่ดี เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งองค์กร ทำความเข้าใจ Workflow คืออะไร? ความสำคัญของ Business Process ภายในองค์กร ตัวอย่างของ Workflow ที่ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน เรามาเริ่มทำความเข้าใจกันก่อนว่า“Workflow” คืออะไร?  Workflow คือการที่คุณเริ่มกระทำ (action) อะไรบางอย่าง ที่ทำไปตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ หรือการวางแผนแนวคิด เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนั้นเชื่อมโยงกันอย่างไรบ้าง เมื่อคุณสร้างแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน คุณก็จะสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบตามที่กำหนดไว้ได้ตามขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าสิ่งที่คุณกำลังจะทำยังไม่มี Action ใดใด นั่นหมายความว่ายังไม่มี Workflow เกิดขึ้น ซึ่งบางครั้ง “Workflow” ก็มีความหมายคล้ายกับ “กระบวนการ” (Process) ต่างกันที่ “Workflow” […]

3 คุณประโยชน์จาก WOLF Approve

หลายองค์กรกำลังปรับตัวเข้าสู่ยุค Digital Transformation ถึงเวลาที่ตัวคุณเองต้องพร้อมปรับตัว

วันนี้พี่ WOLF จะมาบอกเคล็ดลับการเปลี่ยนวิธีทำงานแบบ New Normal ที่ได้ประสิทธิภาพ

WOLF’S NEWS

Subscribe for Newsletter

Contact Form

    Contact Information