Approve

ซอฟต์แวร์การอนุมัติเอกสารออนไลน์ และการจัดการเอกสารในรูปแบบของ Paperless ที่ได้รับการออกแบบ และพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายแม้ไม่มีทักษะทางด้านไอที สามารถสร้างแบบฟอร์ม หรือออกแบบ Workflow ได้ด้วยตัวเอง โดยการทำงานจะอยู่บน Cloud Technology ของ Microsoft ทำให้คุณสามารถอนุมัติงาน หรือติดตามสถานะการทำงานจากอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ ผ่านแอปพลิเคชั่น WOLF Approve สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ตามคอนเซปท์ “FLOW FAST WITH WOLF”

ISO

ซอฟต์แวร์ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน ISO เพื่อควบคุมการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา ลดการใช้กระดาษ (Paperless) โดยการทำงานจะอยู่บน Cloud Technology ของ Microsoft WOLF ISO ได้ผ่านการพิสูจน์จากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่ไว้ใจในการให้บริการของเรา

Consult

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรของคุณเข้าสู่กระบวนการทำงานแบบไร้กระดาษ (Paperless) โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางระบบ Workflow ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 10 ปี “ออกแบบการใช้ Business Process Management (BPM)” และ “ออกแบบ ติดตั้ง Document Management System (DMS)” ในการให้บริการแก่องค์กรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมส่งมอบระบบ workflow มาแล้วกว่า 50 ระบบแก่องค์กรชั้นนำ

Contact Form

    Contact Information